Free-Sport | KiteSurfing | WindSurfing | Snowboard

 


rezerwacje


Jak dokonać rezerwacji ?

1.Uzupełnij formularz
2.Wyślij do nas.
3.Dokonaj wpłaty
4.Czekaj na potwierdzenie rezerwacji.

Kontakt:
Irek Szczurowski
Email: info@3surf.pl
Tel. 790 252 010

WPŁATY:
Free Sport
ul.Szekspira 4/409
01-913 Warszawa
mBank
97 1140 2004 0000 3202 7568 6390


 

W tytule wpłaty proszę wpisać za kogo jest dokonywana wpłata oraz rodzaj i termin szkolenia.
Osoby niepełnoletnie zgłaszają rodzice lub prawni opiekunowie.

 


 

Rezerwacja poniżej

 

 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagane)
 4. (wymagane)
 5. (wymagane)
 6. (wymagane)
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagany poprawny adres email)
 10. (wymagane)
 cforms contact form by delicious:days

 

 


1. Regulamin wypożyczalni sprzętu Free Sport


 

1.    Wypożyczalnia czynna jest w godzinach od 9.00 do 20.00
2.    Wypożyczającym może być wyłącznie osoba pełnoletnia.
3.    Za osoby niepełnoletnie korzystające ze sprzętu odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.
4.    Wypożyczenie odbywa się na podstawie ważnego dokumentu tożsamości z adresem.
5.    Wypożyczający obowiązany jest wypełnić i podpisać druk wypożyczenia
6.    W przypadku wypożyczania sprzętu poza teren szkoły Free Sport  pobiera się kaucję za sprzęt w wysokości ustalonej przez         pracownika Free Sport.
7.    Nie wypożycza się sprzętu osobom w stanie nietrzeźwym.
8.     Pracownik wypożyczalni może odmówić wypożyczenia sprzętu z innych przyczyn (np. zbyt trudnych warunków do pływania).
9.    Wypożyczający ponosi materialną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt.
10.    Wypożyczający ma możliwość ubezpieczenia sprzętu windsurfingowego zgodnie z regulaminem i cennikiem wypożyczalni Free Sport. Ubezpieczenie jest ważne jeśli wypożyczający przed wypożyczeniem podpisze druk oświadczenia o ubezpieczeniu sprzętu od zniszczenia.
11.    W przypadku braku ubezpieczenia wykupionego w szkole Free Sport wypożyczający pokrywa koszty powstałej szkody wg wyceny uszkodzeń sprzętu obowiązującego w wypożyczalni Free Sport.
12.    Opłatę za wypożyczenie pobiera się po zwrocie i sprawdzeniu sprzętu przez pracownika wypożyczalni.
13.    Opłata pobierana jest również za przekroczenie podanego czasu wypożyczenia. Przekroczony czas wypożyczenia naliczany jest w  półgodzinnych odstępach czasowych. Czas wypożyczenia skrócony jest o 5 min. na przygotowanie sprzętu.
14.    Za zwrot sprzętu i zatrzymanie czasu wypożyczenia uznaje się moment zgłoszenia tego faktu pracownikowi wypożyczalni i zniesienie wypożyczonego sprzętu na wyznaczone miejsce .
15.    Samowolne pozostawienie sprzętu na plaży nie uprawnia do zatrzymania czasy wypożyczenia .
16.    Wypożyczony kombinezon piankowy przed zwrotem powinien być wypłukany pod bieżącą wodą.
17.    W czasie użytkowania wypożyczonego sprzętu wypożyczającego obowiązują ogólne przepisy właściwe dla akwenu pływania, a w szczególności znaki wzywania pomocy i generalnego odwołania wszystkich jednostek z akwenu pływania.
18.    Obowiązkiem wypożyczającego jest zapoznanie się z  INSTRUKCJĄ BEZPIECZEŃSTWA  i  regulaminami  obowiązującymi w bazie Free Sport .

 


1. Regulamin korzystania ze sprzętu

(dla uczestników kursów)


 1. Uczestnicy kursów pobierają i oddają sprzęt do zajęć za zgodą swojego instruktora lub pracownika wypożyczalni.
 2. W przypadku spóźnienia na zajęcia sprzęt przydzielony uczestnikowi może być wykorzystany przez szkołę Free Sport.
 3. Za uszkodzenia sprzętu spowodowane niewłaściwym użytkowaniem odpowiadają materialnie kursanci  wg cennika serwisu.

2. Regulamin przechowalni sprzętu Free Sport


 Do przechowywania przyjmuje się deski windsurfingowe, pędniki otaklowane oraz żagle, maszty i osprzęt spakowane w pokrowce.

 1. Oddający sprzęt do przechowania oświadcza, że nie pochodzi on z kradzieży ani z innego nielegalnego źródła.
 2. Przechowalnia jest czynna codziennie w okresie działania szkoły. Przyjmowanie i wydawanie sprzętu odbywa się w godzinach pracy przechowalni (9-19) w obecności pracownika Free Sport.
 3. Free Sport nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia czy braki sprzętu powstałe w czasie użytkowania go przez właściciela w ciągu dnia.
 4. Free Sport nie odpowiada za wady ukryte sprzętu wynikłe w czasie jego przechowywania (np. pęknięcie masztu w otaklowanym pędniku).
 5. Oddający sprzęt do przechowania obowiązany jest wypełnić i podpisać druk przechowania.
 6. Jeżeli sprzęt ma prawo odebrać osoba trzecia musi to być zgłoszone na piśmie.
 7. Opłatę za deklarowany okres przechowania pobiera się z góry.
 8. W przypadku przekroczenia okresu przechowania pobiera się dodatkową opłatę wg cennika.

4. Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Free Sport


Poniższe warunki dotyczą umowy zawieranej pomiędzy Free Sport a klientem. Dokonanie rezerwacji oraz wpłata zaliczki lub pełnej kwoty oznacza, że klient przeczytał, zrozumiał i zaakceptował poniższe warunki, a umowa zawarta pomiędzy klientem, a Free Sport nabiera mocy prawnej. Organizatorem imprez jest Free Sport , ul.Szekspira 4/409, 01-913 Warszawa.

1. Rezerwacja

Rezerwacji można dokonać osobiście, telefonicznie, faksem lub przez formularz rezerwacji ze strony www . Rezerwacja, informacje i warunki opisane w ulotce o imprezie są wiążące dla Free Sport i klienta w momencie terminowej wpłaty zaliczki i wystawienia umowy uczestnictwa. Klient przed wpłaceniem zaliczki ma obowiązek sprawdzić czy wystawiona umowa uczestnictwa jest zgodna z wcześniej wystawioną rezerwacją, a jego dane i adres podane są prawidłowo.

2. Osoba dokonująca rezerwacji

Osoba dokonująca rezerwacji (zamawiający) odpowiada za dokonanie wpłaty pełnej kwoty imprezy za wszystkie osoby wymienione w umowie uczestnictwa. Jest także odpowiedzialna za informowanie zgłoszonych osób o wszystkich szczegółach dotyczących imprezy. Osoba dokonująca rezerwacji musi być pełnoletnia. Dzieci do lat 18 mogą być zgłaszane tylko przez rodziców lub prawnych opiekunów.

3. Cena imprezy, zmiana ceny, zniżki

Cena imprezy podana jest w ulotce informacyjnej. Dodatkowe koszta (dojazd na miejsce zbiórki, dodatkowe świadczenia np. basen, korty itp.) o ile ulotka szczegółowa nie stanowi inaczej nie są objęte ceną imprezy. Free Sport nie odpowiada za koszta poniesione przez uczestnika z powodu zbyt późnego stawienia się na miejsce rozpoczęcia imprezy. Free Sport zastrzega sobie prawo zmiany ceny imprezy przed jej rozpoczęciem z powodu zmiany kosztów wpływających na cenę. Jeżeli cena imprezy wzrośnie o 10% lub więcej klient ma prawo ją anulować. Koszta imprezy zostaną wtedy zwrócone pod warunkiem, że klient anuluje imprezę niezwłocznie tj. nie później niż 24 godziny po otrzymaniu informacji o wzroście ceny. Zmiana ceny może nastąpić najpóźniej na 20 dni przed rozpoczęciem imprezy, a klient musi zostać poinformowany drogą pisemną na adres podany w umowie. Po dokonaniu rezerwacji i otrzymaniu umowy nie ma możliwości uzyskania rabatów przedstawionych w nowych ofertach gdyż nie działają one wstecz.

5. Regulamin obozów dzieci i młodzieży Free Sport


Uczestnik obozu ma prawo

 1. do udziału we wszystkich zajęciach programowych
 2. wyrażać publicznie swoje poglądy oraz zwracać się ze wszystkimi problemami do wychowawcy
 3. do radosnego i bezpiecznego wypoczynku

Uczestnik obozu zobowiązany jest

 1. przestrzegać regulaminu obozu i ośrodka oraz stosować się do zaleceń wychowawców
 2. zabrać ze sobą dokument tożsamości (legitymacja szkolna)
 3. uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych
 4. punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć
 5. punktualnie stawiać się na zbiórkach i posiłkach
 6. nie opuszczać terenu ośrodka bez wiedzy i zgody wychowawców
 7. dbać o czystość i porządek
 8. przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa
 9. informować kadrę obozu o każdej chorobie lub złym samopoczuciu
 10. uczestnik(lub jego rodzice/opiekunowie)ponosi odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane przez niego podczas podróży lub pobytu na obozie
 11. przestrzeganie ciszy nocnej ustalonej przez organizatora

A. Free Sport nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bagaż skradziony lub zniszczony z braku staranności uczestnika

B. Na obozie rzeczy cenne ,wartościowe oraz pieniądze należy przekazać do depozytu wychowawcom.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże i zniszczenie rzeczy nie oddanych do depozytu.

C. Na obozie obowiązuje bezwzględny zakaz: zakupu, posiadania i picia alkoholu. Zakupu, posiadania i palenia tytoniu. Zakupu, posiadania i zażywania narkotyków.

D. Na obozie obowiązuje zakaz odwiedzin osób spoza obozu bez zgody i wiedzy kierownika obozu lub wychowawców ( nie dotyczy rodziców/opiekunów)

E. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu obozu uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników,a po wcześniejszym powiadomieniu rodziców/opiekunów wydalony z obozu na koszt własny lub rodziców/opiekunów . W takim wypadku osoba odpowiedzialna za uczestnika powinna odebrać dziecko w ciągu 48 godzin.

F .Wszelkie odstępstwa od powyższych obowiązków wymagają akceptacji i zgody kierownika obozu.

G. Niniejszy regulamin stanowi integralną cześć zgłoszenia uczestnika na obóz Free Sport.  Ja niżej podpisany akcepuję regulamin obozu i zobowiązuje się go przestrzegać


6. Regulamin uczestnictwa w imprezach sportowych organizowanych przez FREE SPORT.


 1. Każdy uczestnik imprezy sportowej zobowiązuje się składając zgłoszenie uczestnictwa w imprezie sportowej przestrzegać warunków niniejszego regulaminu.
 2. Każdy uczestnik imprezy sportowej ma prawo przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń wskazanych przez instruktora odmówić ich wykonania, uznając je za niebezpieczne dla swego stanu zdrowia. Przystąpienie do zajęć sportowych zwalnia z odpowiedzialności organizatorów imprezy sportowej w przypadku nie stwierdzenia rażących uchybień u instruktora prowadzącego zajęcia.
 3. Obowiązkiem uczestnika obozu sportowego jest informowanie instruktora przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń.
 4. Uczestnik imprezy sportowej zobowiązany jest do wykonywania poleceń instruktora dotyczących sposobu wykonania ćwiczeń.
 5. Za każdym razem przy pobieraniu sprzętu sportowego uczestnik obozu ma obowiązek sprawdzić czy sprzęt jest technicznie sprawny i dostosowany do jego potrzeb. W przypadku stwierdzenia jego niesprawności lub nieprzydatności uczestnik zwraca sprzęt oraz zawiadamia o zaistniałym fakcie instruktora. Uczestnik imprezy sportowej ma prawo do wymiany wadliwego sprzętu na wolny od wad. W przypadku nie zgłoszenia żądania zamiany wadliwego sprzętu lub jego dalszego używania organizator imprezy sportowej jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku korzystania z niesprawnego sprzętu.
 6. Na czas trwania imprezy sportowej obowiązkiem jej uczestnika jest ubezpieczenie się od wszelkich nieszczęśliwych wypadków narażających życie i zdrowie, a ponadto ubezpieczenie od następstw kontuzji sportowych.
 7. Organizator imprezy sportowej nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne następstwa powstałe u uczestnika w wyniku naruszeniu zdrowia i życia wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń sportowych organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi.
 8. Za kontuzje, naruszenie zdrowia i życia własnego lub osób trzecich spowodowane przez uczestnika będącego w stanie nietrzeźwym lub po użyciu narkotyków odpowiada wyłącznie uczestnik.
 9. Przy uczestnictwie dzieci w imprezie sportowej, warunki opisane niniejszym regulaminem, szczególnie zakres imprezy sportowej oraz ćwiczenia w nim zawarte, są akceptowane przez rodziców i opiekunów.
 10. Rodzice i opiekunowie zobowiązują się do podania bieżących informacji o stanie zdrowia dziecka oraz o jego predyspozycjach przy wykonywaniu poszczególnych ćwiczeń zleconych przez instruktora.

Powyższy regulamin dotyczy wszelkich imprez sportowych organizowanych przez firmę Free Sport i stosuje się do imprez windsurfingowych oraz kitesurfingowych. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w imprezie sportowej jest zaakceptowanie powyższego regulaminu do którego odniesienie wynika z karty zgłoszeniowej.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress